การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

kungking797
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
ผู้วิจัย นางสาวสุจิตรา โคสาพัฒน์
ปีที่พิมพ์ 2558
บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (3) เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากผู้วิจัยเป็นครูประจำชั้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 10 ชุด (2) แผนการจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2จำนวน 22 แผน (3) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test

ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่2 เท่ากับ 84.85/82.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด (2) ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7366 หมายความว่า หลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น 0.7366 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.66 (3) ผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (4) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.89

โดยสรุปการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เป็นการจัดประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำวิธีการนี้ไปใช้ในการเรียนสอนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษาอังกฤษความเห็น (0)