วิเคราะห์ความสำคัญ

1. วิเคราะห์ความสำคัญ หมายถึง การค้นหาคุณลักษณะที่โดดเด่นของเรื่องราวจากสถานการณ์นั้นๆ ในแง่มุมต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ โดยแบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1.1 วิเคราะห์ชนิด หมายถึง การจำแนก แจกแจง บอกชนิด ลักษณะ ประเภท ของข้อความ เหตุการณ์ เรื่องราว ตามเกณฑ์และหลักการใหม่ที่กำหนดให้

1.2 วิเคราะห์สิ่งสำคัญ หมายถึง การค้นหาสิ่งที่มีความหมาย นัยสำคัญของเรื่องราว ในแง่มุมต่างๆ เช่น

1.2.1 ความสำคัญของเรื่อง หมายถึง การค้นหาเนื้อแท้ แก่นสาร และใจความสำคัญของเรื่องราว คุณลักษณะที่มีความสำคัญมากที่สุด น้อยที่สุดของเหตุการณ์ สถานการณ์

1.2.2 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ หมายถึง การค้นหาความมุ่งหมายและผลลัพธ์สำคัญของเรื่องราวจากสถานการณ์

1.3 วิเคราะห์เลศนัย หมายถึง การค้นหาสิ่งที่พรางเอาไว้ มีเค้าเงื่อน ท่าที หรือชั้นเชิงที่ส่อให้เห็นความจริงของสิ่งนั้นอยู่ จากเรื่องราว สถานการณ์ โดยไม่ได้บอกหรือแสดงออกมาให้เห็นกันตรงๆ อย่างชัดเจน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การคิดวิเคราะห์ความเห็น (0)