แวะดูประเด็นการศึกษาภาระโรคจากมะเร็งท่อน้ำดีจากพยาธิใบไม้ตับในประชากรไทย พ.ศ.2552 หนึ่งในปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนอีสานและหนือ


การศึกษาภาระโรคจากมะเร็งท่อน้ำดีจากพยาธิใบไม้ตับในประชากรไทย พ.ศ.2552

ปัญหาด้านสุขภาพของคนไทยนับว่ามีความหลากหลายและมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันโรคพยาธิใบไม้ตับนับเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่ทวีความสำคัญมากขึ้น ข้อมูลจากการสำรวจโรคหนอนพยาธิของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 พบอัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย ถึงร้อยละ 8.7 และแบ่งอัตราาความชุกพยาธิใบไม้ตับตามภูมิภาค ออกเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบ ร้อยละ 16.6 ภาคเหนือพบ ร้อยละ 10.0 ภาคกลางพบ ร้อยละ 1.3 ภาคใต้พบร้อยละ 0.1 ซึ่งค่อนข้างเด่นชัดว่าพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด และรองลงมาคือภาคเหนือ สำหรับข้อมูลระดับความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับก็พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดเช่นกัน และอาจจะมีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องจากในรายงานมะเร็งในประชากรไทยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ฉบับที่ 7 จะพบว่าสัดส่วนผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเพศชายและ หญิง พ.ศ.2551 พบมากที่สุดในกลุ่มคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกัน จึงเป็นไปได้ว่า อาจจะมีความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิใบไม้ตับกับโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งอาจจะเกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) แบบเรื้อรังหรือมีการติดเชื้อแบบซ้ำซาก หรือมีจำนวนพยาธิสะสมปริมาณมากเป็นเวลานานและการพัฒนาเป็นมะเร็งหลังจากติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับประมาณ 30-40 ปี

แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย ดำเนินการศึกษา ภาระโรคจากมะเร็งท่อน้ำดีจากพยาธิใบไม้ตับในประชากรไทย พ.ศ.2552 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโรคมะเร็งท่อน้ำดีจากพยาธิใบไม้ตับ และประมาณภาระโรคมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรไทย พ.ศ.2552 และภาระโรคมะเร็งท่อน้ำดีจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประชากรไทย พ.ศ.2552 โดยดำเนินการทบทวนวรรณกรรม และ วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรึกษาหารือเรื่อง การศึกษาภาระโรคมะเร็งท่อน้ำดีจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับใน โดยนางสาวรัตน์สีดา สายทอง นำเสนอความเป็นมาและรูปแบบระเบียบวิธีวิจัยให้กับผู้เชี่ยวชาญ คือ ศ.ดร.บรรจบ ศรีภา และ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดร.ฐิติมา วงศาโรจน์ และคุณอรนาถ วัฒนวงษ์ จากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับระเบียบวิธีการวิจัย ในการศึกษาและพัฒนาต่อไปเพื่อจะสามารถสะท้อนภาระปัญหาของคนไทยกับโรคพยาธิใบไม้ตับในอนาคต

หมายเลขบันทึก: 598482เขียนเมื่อ 16 ธันวาคม 2015 04:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 ธันวาคม 2015 04:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี