มูลนิธิชัยพัฒนา (The Chaipattana Foundation journal)

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา (The Chaipattana Foundation journal) มีวัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์เพื่อ เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว กิจกรรมและการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา /เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานและประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา และเพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนทั่วไป.

ชื่อวารสาร : มูลนิธิชัยพัฒนา (The Chaipattana Foundation journal)

ISSN : 0858-8511

URL : http://www.chaipat.or.th/chaipat_english/index.php...

เจ้าของ : สำนักงานเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางพลัง กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 2447 8585-8 โทรสาร 0 2447 8576

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)