เรียนรู้ระหว่างฝึกงาน

​​อาจารย์ เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้เก่า(ของนักศึกษา) กับประสบการณ์ใหม่ๆที่นักศึกษาได้พบ ได้เห็น เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ แล้วนำสู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ วิชาคน

สวัสดีครับ

วันนี้ผมไปเยี่ยมนักศึกษารังสีเทคนิค ที่มาฝึกงาน ณ ห้องตรวจหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา

พานักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้

BAR : Before Action Review

ทบทวนตนเอง ก่อนการเรียนรู้

มีความรู้อะไร? ติดตัวมาบ้าง

เตรียมตัวพร้อมไหม? สำหรับการเรียนรู้

คาดหวังอะไร? จากการเรียนรู้ในแต่ละวัน


อาจารย์ เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้เก่า(ของนักศึกษา)กับประสบการณ์ใหม่ๆที่นักศึกษาได้พบ ได้เห็น เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ แล้วนำสู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ วิชาคน


DAR : During Action Review

ระหว่างฝึกฝน ได้เกิดการเรียนรู้อะไร?

เชื่อมโยง ความรู้เก่า+ความรู้ใหม่ผม ชี้ประเด็น ให้นักศึกษา สังเกต ได้เรียนรู้

เช่น

สอบถาม-เรียนรู้ เครื่องหมายต่างๆที่ปรากฏ หน้าจอเครื่อง (ในภาพศรชี้) คือ อะไร?

ตัวเลขพวกนี้ เกี่ยวข้องกับ อะไร เมื่อทำงาน ตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในผู้ป่วยแต่ละรายExposure factor ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ (ลูกศรชี้ สีฟ้า)

Exposure factor ที่เกี่ยวข้องกับการ Fluoroscopy (ลูกศรชี้ สีเขียว)


อธิบาย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณรังสีที่เกิดขึ้นในการตรวจ

DAP : Dose Area Product (ลูกศรสีแดง)

ตัวเลขมาก น้อย มีความเสี่ยงภัย ต่อรังสี มากน้อย อย่างไร?


AAR : After Action Review

ประเมินตนเอง ได้เรียนรู้อะไร? ในแต่ละวัน

แล้วจะนำความรู้อะไร? ไปใช้ต่อ

ไปทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม ไปสืบค้น ไปค้นคว้า ไปต่อยอด


และ

ผมได้มอบหมายกิจกรรมให้นักศึกษาได้ทำ

เพิ่มเติมระหว่างการฝึกงาน

เรียนรู้การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย

คือ

การบันทึกพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ

ปริมาณรังสีที่เกิดขึ้นในการตรวจ

และอื่นๆ

โดยนำข้อมูล ตัวเลขต่างๆ นำมาหาความสัมพันธ์ทางสถิติ

ส่วนผลจะเป็นอย่างไร?

ส่วนผลจะมีอะไร จะเป็นอย่างไร?

เราจะนำมาสรุป และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน ต่อไป ครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (0)