​วาดฝัน KM 3.0 ประเทศไทย : ฝันของ คุณสราวุธ พันธุชงค์ - กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษา บริษัท เดอะ เลคเชอร์เลอร์ คอนซัลติง พลัส จำกัด

ในอนาคตบริษัท เดอะ เลคเชอร์เลอร์ฯ ต้องการที่จะเห็นประเทศไทยมีการใฝ่เรียนใฝ่รู้มากขึ้น มีสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร ต้องการทำให้องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยมีฐานความรู้ของตนเอง รวมถึง แบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงการมีระบบสนับสนุน มีระบบฐานข้อมูลความรู้ และเครื่องมือทางเทคโนโลยีจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรเรียนรู้ และพัฒนาไปได้ตามเป้าหมาย คือ การเป็นที่ปรึกษา แก้ไขปัญหาให้กับองค์กรอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

วาดฝัน KM 3.0 ประเทศไทย : ฝันของ คุณสราวุธ พันธุชงค์ - กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษา บริษัท เดอะ เลคเชอร์เลอร์ คอนซัลติง พลัส จำกัด

ดังได้เล่าแล้ว ที่นี่ ว่าเรากำลังเตรียมระดมความคิด ความฝัน และพลัง เพื่อขับเคลื่อน KM 3.0 ประเทศไทย ในการนี้ เราพยายามให้คนมาช่วยกันฝันให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากจัดประชุม ปรึกษาหารือกันแล้ว ทีม ดร. มณฑล สรไกรกิตติกูล ยังทำหน้าที่ไปสัมภาษณ์บุคคลที่มีบทบาทสำคัญ ในทางปฏิบัติในบริบทที่หลากหลายมาก

บัดนี้ท่านเหล่านั้นอนุญาตให้นำออกเผยแพร่ต่อสาธารณะได้แล้ว จึงขอนำมาแบ่งปัน เพื่อขอรับฟังความเห็นเพิ่มเติม เสริมแต่ง มองต่าง ทำต่าง ทำต่อ ฯลฯ เราอยากได้แนวทางขับเคลื่อนที่มีคนมา ร่วมกันทำในบริบทของตน

อ่านความฝันของ คุณสราวุธ พันธุชงค์ ได้ที่ KM 3.0_สราวุธ.pdf

สรุปได้ว่า เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยมีหลักสำคัญคือ การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีทักษะสุจิปุลิ สร้างความรู้โดยลงมือปฏิบัติจริง มีการจัดการการเปลี่ยนแปลง

๓๐ ต.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)