ชื่อเรื่อง :  นํ้าท่วมอาจเลื่อนสอบO-NET

แหล่งที่มา : เดลินิวส์

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)   เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดอุทกภัยทำให้น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่จนโรงเรียนไม่สามารถเปิดดำเนินการสอนได้ ในขณะเดียวกัน สทศ.ก็ได้กำหนดปฏิทินการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ในวันที่ 24-25 ก.พ. 2550 ซึ่งส่งผลให้เด็กนักเรียนชั้น ม.6 ในโรงเรียนที่ปิดทำการสอนเสียประโยชน์ เนื่องจากเรียนไม่ทัน ตนจึงได้นำเรื่องหารือกับ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ว่า ถ้าเด็กไม่สามารถสอบได้ตามกำหนดจริง ๆ อาจให้มีการเลื่อนการสอบ ทั้งนี้ สทศ.และได้ขอให้ สพฐ. จัดทำฐานข้อมูลนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อนักเรียน รหัสนักเรียน รหัสโรงเรียน เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( GPA) และผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพื่อ สทศ. จะได้นำไปใช้เตรียมการในการจัดสอบ ขณะนี้ทราบว่า สพฐ. จัดทำค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว ต่อข้อถามถึงข้อเรียกร้องที่เด็กอยากให้มีการนำผลการสอบ    O-NET ครั้งที่ 2 มาใช้ได้กับการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวว่า ตามหลักการแล้ว สทศ. จะจัดสอบ O-NET เพียงครั้งเดียว เพื่อดูคุณภาพโรงเรียน ดังนั้นสทศ.จะจัดสอบ O-NET ให้ฟรีครั้งเดียว

มาลาตี  วันที่  14/11/49