ศูนย์รวมข้อมูลธรรมเสียง

รวมธรรมบรรยาย

อจ.ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี

๑ รวมธรรมภาษิต

http://www.sriprawat.net/1T.htm

๒ รวมเรื่อง บารมี

http://www.sriprawat.net/tba.htm

๓ สติปัฎฐาน อิริยาบถบรรพ

http://www.sriprawat.net/tba1.htm

๔ สีลัพพัตปรามาส

http://www.sriprawat.net/tba2.htm

๕ เข้าถึงสัจจธรรม

http://www.sriprawat.net/tba33.htm

สาระธรรมน่าจดจำ

http://www.sriprawat.net/tba388.htm

๗ เข้าถึงสภาวธรรม

http://www.sriprawat.net/tba37.htm

๘ สกัดอภิธรรมชุด ๑

http://www.sriprawat.net/tba399.htm

๙ สกัดอภิธรรมชุด ๒

http://www.sriprawat.net/tba3123.htm

๑๐ ชีวิตกับสังสารวัฎ

http://www.sriprawat.net/tba39900.htm

๑๑ เกล็ดธรรมที่สำคัญ

http://www.sriprawat.net/tba39910.htm

๑๒ การเวียนว่ายตายเกิด

http://www.sriprawat.net/tba39911.htm

รวมธรรมบรรยาย

อจ.ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี

สาระธรรม ชุดที่ 13

http://www.sriprawat.net/tba321333.htm

สภาวะ(วิภังค์เรื่องสติปัฎฐาน ๔ )

http://www.sriprawat.net/tba7777.htm

รวมธรรมบรรยายธีรวัส ชุด ๑๕

http://www.sriprawat.net/tba44444.htm

รวมธรรมบรรยายธีรวัส ชุด ๑๖

http://www.sriprawat.net/tba2222222.htm

รวมธรรมบรรยายธีรวัส ชุด ๑๗

http://www.sriprawat.net/tba33333333.htm

อภิธัมมัตถสังคหะและขยาบความโดยอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ๑-๔

http://www.sriprawat.net/tba3755555.htm

อภิธัมมัตถสังคหะและขยาบความโดยอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ๕-๙

http://www.sriprawat.net/tba3883333.htm

วิเคราะห์พระไตรปิฎกพระสูตรสังยุต

http://www.sriprawat.net/tba3999999999.htm

คัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาขยายพระไตรปิฎก อังคุตตรนิกาย

http://www.sriprawat.net/tba4999999999.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มิตรแท้ความเห็น (0)