ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ชื่อเรื่องสภาพปัญหาความต้องการและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6

ผู้ศึกษาค้นคว้าว่าที่ ร.ต.ธีรวัฒน์ หมายติดกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัดภูมิโคกรักษ์

ปริญญากศ.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีที่พิมพ์2556

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและแนวทาง

พัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6

ดำเนินการศึกษาค้นคว้าในปีการศึกษา2555กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือผู้บริหารและครูผู้สอน

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6จำนวน

310คนซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของKrejcieและMorganแล้วทำการสุ่ม

แบบแบ่งชั้น(Stratifiedrandomsampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า5ระดับที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ.97และผู้เชี่ยวชาญในการให้แนวทาง

พัฒนาจำนวน5คนซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดประกอบด้วยศึกษานิเทศก์2คน

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ2คน

ผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้พบว่า

1.สภาพปัจจุบันการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

เขต6โดยภาพรวมผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก4ด้านคือด้านการ

รู้จักนักเรียนรายบุคคลด้านการคัดกรองนักเรียนด้านการส่งเสริมนักเรียนและด้านการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาส่วนด้านการส่งต่อมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง

2.ปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6โดย

ภาพรวมผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

ระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ง5ด้านคือด้านการรู้จัก

นักเรียนรายบุคคลด้านการคัดกรองนักเรียนด้านการส่งเสริมนักเรียนด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหา และด้านการส่งต่อ

3.ความต้องการในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

เขต6โดยภาพรวมผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อความต้องการในการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านคือด้านการ

รู้จักนักเรียนรายบุคคลด้านการคัดกรองนักเรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและด้านการส่งต่อ

4แนวทางพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก

ซึ่งสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมีประสบการณ์ในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสรุปได้ว่า

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลครูประจำชั้นควรใช้เครื่องมือเทคนิควิธีการที่หลากหลาย

เพื่อให้ได้ข้อมูลของนักเรียนอย่างรอบด้านเช่นด้านการเรียนพฤติกรรมด้านความสามรถพิเศษ

ด้านร่างกายด้านจิตใจด้านการคุ้มครองนักเรียนด้านสังคมการปรับตัวเข้ากับสังคมด้านการคัดกรองนักเรียนควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์พิจารณาการคัดกรองนักเรียนควรคัดกรองนักเรียนโดยใช้ข้อมูลตามเกณฑ์ของสถานศึกษาจัดกลุ่มนักเรียนเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มพิเศษกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนแต่ละกลุ่มให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพควรจัดกิจกรรมโฮมรูมประชุมผู้ปกครอง

ชั้นเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่หลากหลายกิจกรรมเสริมความถนัดและความสนใจเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมคิดร่วมทำอบรมสั่งสอนแนะนำตักเตือนนักเรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเมื่อครูประจำชั้นพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหาจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างเท่าเทียมกันหาวิธีการช่วยเหลือประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ปัญหา

ให้คำปรึกษาเบื้องต้นจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาด้านการส่งต่อเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นครูที่ปรึกษาควรส่งต่อนักเรียนทั้งภายในและภายนอกตามความเหมาะสมสถานการณ์มีการบันทึกการส่งต่อติดตามประเมินผลสื่อสารกับนักเรียนผู้ปกครองให้เข้าใจเหตุผลการส่งต่อควรดำเนินการส่งต่อนักเรียนโดยไม่ทำให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองแปลกแยก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลูกกตัญญูความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

...หลักๆเป็นงานแนะแนว...ที่มีความสำคัญมากนะคะ