​แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นการกำหนดกรอบแนวคิด แนวทาง ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี


ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยฯ์
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพฯ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกงานความเห็น (0)