เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน : กนกศักดิ์ บัวทอง

สังกัด : โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) สังกัดเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา : 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) สังกัดเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 22 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้การจับฉลาก สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพบทเรียน คือ ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC) ค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น () ค่าประสิทธิภาพของบทเรียน (E10:0E2) ค่าเฉลี่ย ()oค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่า t-test แบบ Dependent ค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.)

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า บทเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 83.83 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 85.15 มีประสิทธิภาพ83.83/85.15 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6449 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 64.49 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) สังกัดเทศบาลนครตรัง ที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านการออกแบบการสอนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านเนื้อหาบทเรียน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.17 อยู่ในระดับมาก และด้านคำแนะนำการใช้บทเรียนมีค่าเฉลี่ยรวม 4.00 อยู่ในระดับมาก สรุปผลการประเมินคะแนนค่าเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 (=ไ4.32,ไS.D. =ไ0.37) แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายกนกศักดิ์ บัวทองความเห็น (0)