รายงานผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 21101 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี รหัสวิชา ง 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางจินตนา มีสุข

ปี พ.ศ. 2557

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 21101 เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาและ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาเรื่องข้อมูลและสารสนเทศ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 24 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 21101 2) บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาเรื่องข้อมูลและสารสนเทศ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 20 ข้อ 4)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีรหัสวิชา ง21101 เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1แบบปรนัย 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อมีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 054-0.68 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.24-0.40 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 และ 5) คู่มือการใช้บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการศึกษาพบว่า

1. บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาเรื่องข้อมูลและสารสนเทศ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 83.93/82.22

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 21101 เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์พกพาเรื่องข้อมูลและสารสนเทศ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี