แนวความคิดเกี่ยวกับ ITC City  เกิดจากแนวความคิดของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นเมืองอิเล็กทรอนิคส์ มี3จังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อม ในการเป็น ICT City ทั้งด้านบุคลากรและสถานที่ และความพร้อมในการฝึกอบรม โดยแต่ละจังหวัดจะมีข้อแตกต่างและเอื้อผลประโยชน์ ต่อด้านภาครัฐ  ด้านเอกชน  ด้านการศึกษา