แบบทดสอบหลังเรียนวิชาภาษาไทย๑(ชุด๑)


๑.คำว่า เหมือน คล้องจองกับคำในข้อใด

ก. เพื่อนข. เหนือ

ค. เมื่อยง. เหมือง

๘. กลอนสุภาพ ๑ บทมีกี่วรรค

ก.๒วรรคข.๔วรรค

ค.๖วรรคง.๘วรรค

๒.ข้อใดคล้องจองกับคำว่าในสระน้ำใส

ก. ยามสายน้ำนิ่งข. พระพายโชยมา

ค. มองไปเห็นปลาง. สาหร่ายเขียวสด

๙.ข้อใดเป็นคำควบแท้ทุกตัว

ก.จริงเสริมข.ใครเปลี่ยน

ค.ทรงกวางง.สร้างเปรี้ยว

๓. ข้อใดไม่ใช่คำสัมผัสสระ

ก. ครั่งพลั้งข. สไบสบาย

ค. แปลกแยกง. เรือเหลือ

๑๐. เธอกินขนม ................ อย่างอร่อย

ก.คองแครงข.คองแคลง

ค.คลองแคลงง.ครองแครง

.กาพย์ยานี ๑ บทมีกี่คำ

ก.๑๑คำข.๑๒คำ

ค.๒๒คำง.๒๔คำ

๑๑.คำว่า “ปราศรัย” อ่านอย่างไร

ก.ปา - ไสข.ปรา - ไส

ค.ปรา – ไรง.ปรา - ไสร

๕.กาพย์ยานี ๑ บทมีกี่วรรค

ก.๑ วรรคข.๒ วรรค

ค.๓วรรคง.๔วรรค

๑๒.เขามีความ .................ในการเรียน ?

ก.กระตือรือร้นข.กระตือรือล้น

ค.กระตือลือร้นง.กระตือลือล้น

๖. ข้อใดเป็นคำสัมผัสอักษร

ก. ครูตรูข. ละคร อิงอร

ค. ย่อมแยกง. เกลือเหนือ

๑๓.ข้อใดเขียนผิด

ก.โปรดปราณข.ปราศรัย

ค.ปรัชญาง.ไตรรงค์

๗. ข้อใดกล่าวถึงคณะของกลอนสุภาพได้ถูกต้องที่สุด

ก.๑บทมี๔วรรค หรือ ๒ คำกลอน

วรรคหนึ่งมี ๗-๙ พยางค์

ข.กลอนสุภาพเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลอนแปดเพราะทุกวรรคมี ๘พยางค์

ค.กลอนสุภาพ๑บทมี ๔ วรรค

หรือ ๔บาท หรือ ๒คำกลอน

ง.กลอนสุภาพบังคับเสียงวรรณยุกต์และสัมผ้สภายในวรรค

๑๔.ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

ก.โง่เขลา:ไม่ฉลาด

ข.ปรารถนา :ออกจากที่

ค.ขรุขระ:ไม่ราบเรียบ

ง.ครึกครื้น:สนุกสนาน


๑๕.ข้อใดเป็นคำพวกเดียวกันกับ จริง

ก.แทรก

ข.สลาย

ค.เฉลียว

ง.ปรารถนา

๒๐.ข้อใดเป็นคำขึ้นต้นในการจ่าหน้าซองจดหมายธุรกิจ
ก. กรุณาส่ง
ข. เรียน
ค. กราบเรียน
ง. เรียนส่ง

๑๖. ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด ?

ก.เสแสร้งคลั่งไคล้

ข.เปรมปรีศักดิ์ศรี

ค.สรรเสริญเศษรฐา

ง.ควักไขว่ซรุดนั่ง

๒๑.เหตุใดต้องรักษามารยาทในการเขียนจดหมาย

ก.เพราะเป็นการติดต่อสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ข.เพราะจดหมายเป็นตัวแทนของบุคคลที่ไม่คุ้นเคยกัน

ค.เพราะจดหมายเป็นเครื่องมือวัดความเจริญทางการศึกษา

ง.เพราะจดหมายเป็นเครื่องแสดงความรู้สึกและอุปนิสัยของผู้เขียน


๑๗.ข้อใดคือคำลงท้ายของจดหมายลาครู
ก. ด้วยความรักยิ่ง
ข. ด้วยความเคารพอย่างสูง
ค. ด้วยรักและเคารพ
ง. เคารพที่สุด

๒๒.จดหมายลาครูไม่สมบูรณ์ถ้าขาดส่วนใด

ก.วันที่ที่ลา

ข.สาเหตุที่ลา

ค.สถานที่เขียน

ง.คำรับรองจากผู้ปกครอง

๑๘. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการเขียนจดหมายลาครู
ก. บอกเหตุผลในการลา
ข. ใช้ภาษาเหมาะสม
ค. รักษาความสะอาด
ง. ลงชื่อแทนผู้ปกครอง

๒๓.การเขียนจดหมายต้องระวังเรื่องใดมากที่สุด

ก.การเขียนวันเดือนปี

ข.การใช้ภาษาให้สุภาพ

ค.การผนึกดวงตราไปรษณียากร

ง.การใช้ซองจดหมายให้ถูกขนาด

๑๙.ข้อใดคือประโยชน์ของการเขียนที่อยู่ผู้ส่งในการจ่าหน้าซอง
ก. เพื่อความสวยงามในการจ่าหน้าซอง
ข. เพื่อผู้รับจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ส่ง
ค. ทำให้จดหมายไปถึงผู้รับเร็วขึ้น
ง. จดหมายจะส่งกลับไปยังผู้ส่ง ถ้าไม่มีผู้รับจดหมายนั้น

๒๔.จดเหมายเขียนถึงเพื่อนและญาติเป็นจดหมายประเภทใด

ก.จดหมายธุรกิจ

ข.จดหมายกิจธุระ

ค.จดหมายส่วนตัว

ง.จดหมายราชการ

คำสำคัญ (Tags): #วิชาภาษาไทย๑
หมายเลขบันทึก: 592760เขียนเมื่อ 23 กรกฎาคม 2015 15:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 กรกฎาคม 2015 22:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี