รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD รายวิชา ส31102 สังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายในชีวิตประวัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD รายวิชา ส31102 สังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายในชีวิตประวัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน นายสุริยา เกษอินทร์ ปีการศึกษา 2557

<code>                                  บทคัดย่อ
       การจัดกิจกรรมการสอนใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่มและแบ่งผู้เรียนออกตามความสามารถร่วมกันศึกษา   บทเรียนสำเร็จรูปตามกรอบของบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STADรายวิชา ส31102 สังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD รายวิชา ส31102 สังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD รายวิชา ส31102 สังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมายในชีวิตประวัน จำนวน 12 เล่ม 2)แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ
</code>

มีความยากตั้งแต่ 0.47 ถึง 0.70 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่0.33 ถึง 0.67 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 ฉบับ มีรายการสอบถามจำนวน 20 ข้อมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบDependent Sample

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิคSTAD รายวิชา ส31102 สังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.78/83.14 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
 2. ผลการเปรียบเทียบนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD รายวิชา ส31102 สังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิคSTAD รายวิชา ส31102 สังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูบ้านโป่งความเห็น (1)

ดีมาก