ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน

            ได้รู้จักและได้ใช้เว็บไซต์  googkai ได้รู้วิธีการสืบค้นข้อมูลขั้นสูงในเว็บไซต์  yahoo  และ  google ได้ทราบถึงชื่อบางอย่างว่าเป็นอะไร เช่น URL  IP  Address   และได้รู้ในการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น View  Favorites  Tools  ซึ่งเป็นประโยชน์ในการใช้งานอย่างมาก