Beauty Song (Jia Ren Qu)

This is how I looked at you, when I had seen you did your brilliant work twice, much appreciated.


北方有佳人, 絕世而獨立。
一顧傾人城, 再顧傾人国。
寧不知倾城与倾国。
佳人難再得。

Běifāng yǒu jiārén, juéshì ér dúlì.
Yí gù qīng rén chéng, zài gù qīng rén guó.
Nìng bù zhī qīng chéng yǔ qīng guó.
Jiārén nán zài dé.

rare beauty in the North...
She's the finest lady on earth
A glance from her, the city falls
A second glance leaves the whole nation in ruins
There is no city or nation that has been
More cherished than a beauty like this

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน White Tree of Gondorความเห็น (0)