โครงการสถาบันอาหารภาคใต้

โครงการจัดตั้งสถาบันอาหารภาคใต้

1. ชื่อโครงการ“โครงการสถาบันอาหารภาคใต้”

2. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ส่งเสริมการนำพันธุ์ข้าวพื้นเมืองสู่ถิ่น โดยเริ่มจากนำพันธุ์ข้าวช่อขิงอันเป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกแถบรอยต่อระหว่างปัตตานีกับอำเภอเทพา โดยเริ่มนำไปส่งเสริมกับกลุ่มสตรีนาร้างบ้านพรุชิงจนประสบผลสำเร็จ ดังนั้นเมื่อได้ข้าวพื้นเมืองที่ส่งวิจัยโดยมหาวิทยาลัยมหิดลว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวหอมมะลิ ดังนั้นเพื่อการต่อยอดจากจุดแข็งที่ค้นพบ ก็ควรจัดทำเรื่องอาหารให้ครบวงจร เนื่องจากอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษยชาติ ดังนั้นหากทำการส่งเสริมให้ครบวงจรจะเป็นคุณอนันต์ จากการได้พบเชฟอนุสรณ์ จันทมณี เจ้าของร้านเดอะเบซิล ซึ่งใช้วัตถุดิบของภาคใต้ในการปรุงอาหาร และได้คุยกับคุณบัญชร วิเชียรศรี ผู้ช่วยนายสถานีวิทยุ 88 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเรื่องสำรับอาหารของแต่ละเมืองในภาคใต้ที่คารอนุรักษ์และเผยแพร่ อีกทั้งได้พบอดีตกุ๊กร้านหารไหว้าเทียน ภัตตาคารอาหารจีนของหาดใหญ่ที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยเขียนลงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐในคอลัมภ์ซอยสวนพลูว่าเป็นร้านอาหารจีนที่อร่อยที่สุด และได้พบปะกับผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี่พณิชยการหาดใหญ่ ที่ลงทุนทำครัวของไทยและฝรั่งในวิทยาลัย แต่นักศึกษาสนใจเรียนน้อยลง จึงได้ชักชวนร่วมงานจัดตั้งสถาบันอาหารภาคใต้ โดยร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา และวิทยาลัยเทคโนโลยี่พณิชยการหาดใหญ่ โดยสถาบันอาหารจะรวบรวมตำรา สูตรอาหาร ทั้งของอดีต และการพัฒนาขึ้นใหม่ จัดหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยใช้หลักการศาสตร์แห่งพระราชาเป็นที่ตั้งในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นธงชัย

3. ลักษณะของโครงการ เป็นการรวบรวมสูตร ตำรา สำรับของภาคใต้ และการพัฒนาขึ้นใหม่ จัดเป็นองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ

  • ผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี่พณิชยการหาดใหญ่ สถานีวิทยุ 88 มอ. สถาบันทักษิณคดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชฟอนุสรณ์ จันทมณี เจ้าของร้านเดอะเบซิล
  • ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มในปีงบประมาณ 2559
    • ค่าใช้จ่ายในการรวบรวม ตำรา สูตร สำรับ อาหารในภาคใต้ วิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นผู้ออก
    • ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยาลัยชุมชนสงขลา กับมูลนิธิชุมชนสงขลา เป็นผู้ดำเนินการ
    • ค่าอุปกรณ์ในการปรุงอาหารเก็บจากผู้เรียน เป็นผู้รับผิดชอบ

6. วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ตำรา สูตร สำรับ อาหารในภาคใต้

6.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนา ตำรา สูตร สำรับ อาหารในภาคใต้

6.3 เพื่อให้เกิดอาชีพ เป็นการสร้งชุมชนเข้มแข็ง

6.4 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตำรา สูตร สำรับ อาหารในภาคใต้

6.5 เพื่อส่งเสริม ตำรา สูตร สำรับ อาหารในภาคใต้ ให้เป็นที่รู้จัก
7. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

- มี ตำรา สูตร สำรับ อาหารในภาคใต้

- มีการรวบรวมผู้ทำ ตำรา สูตร สำรับ อาหารในภาคใต้

- เกิดการเรียนการสอน ตำรา สูตร สำรับ อาหารในภาคใต้

- มีผู้สนในสมัครเข้าเรียน

8. สถานที่ดำเนินการ

- ในวิทยาลัยเทคโนโลยี่พณิชยการหาดใหญ่ วิทยาลัยชุมชนสงขลา

10. แผนการดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินการโครงการ

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติในที่ประชุม ของกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยี่พณิชยการหาดใหญ่ กรรมการบริหารสถานีวิทยุ 88 มอ.

11. งบประมาณที่ดำเนินการ

-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จะเกิด ตำรา สูตร สำรับ อาหารในภาคใต้ เกิดการพัฒนา ตำรา สูตร สำรับ อาหารในภาคใต้ มีหลักสูตร ตำรา สูตร สำรับ อาหารในภาคใต้ เพื่อถ่ายทอด

13. การติดตามประเมินผล

13.1 มอบ ให้วิทยาลัยชุมชนสงขลา และวิทยาลัยเทคโนโลยี่พณิชยการหาดใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการติดตามประเมินผล

13.1 การวิจัยในการปฎิบัติการ

14. วิธีดำเนินการ

14.1 ประสานกับวิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยี่พณิชยการหาดใหญ่ มูลนิธิชุมชนสงขลา สถานีวิทยุ 88 มอ.

14.2 พูดคุยนอกรอบกับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน

14.3 นำเข้าขอความเห็นชอบในการประชุม วิทยาลัยชุมชนสงขลา ในการประชุม 19 มิถุนายน 2558

14.4 จัดนัดประชุม ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ผู้เสนอโครงการ นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ รักษาการรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา กรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิชุมชนสงขลา กรรมการบริหารสถานีวิทยุ 88 มอ.

โทร.089-7380252 Email : [email protected] ผู้ประสานงานคุณกมลทิพย์ อิณทะโน มูลนิธิชุมชนสงขลา โทร.086-9554909 Email : [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอาศัยอาณาจักรศรีวิชัยความเห็น (0)