คณะทำงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้ประชุมและสรุปความก้าวหน้าและปัญหาการดำเนินงาน ดังนี้  คณะทำงานฯ ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นใหม่ หลังจากที่ไม่มีคณะทำงานนี้มาเป็นเวลานาน จัดให้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 มีแผนงานและความก้าวหน้าดังนี้

แผนงาน/โครงการ

1. การจัดทำโปรแกรมการยืม-คืน และตรวจสอบข้อมูลสมาชิก pulinet

2. โครงการศึกษา Metadeat สำหรับข้อมูลท้องถิ่น

3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ก้าวสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างมี มาตรฐาน"

4. การให้ความรู้แก่คณะทำงาน

5. การจัดทำ Listserve ให้กับคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ของข่ายงานห้องสมุด Pulinet

6. พัฒนาเว็บไซต์ของข่ายงาน Pulinet

7. แผนการประชุมตามแผนการกำเนินงานที่กำหนดไว้ปี 2549 จะมีการประชุมอีก 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม 2549