ชื่อเรื่อง สมศ.เผย “ราชภัฏ” ตกมาตรฐาน

แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549

ข้อความ นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)เปิดเผยถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่งทั่วประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินมหาวิทยาลัยของรัฐว่า จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-2548 พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มีปัญหาคุณภาพต่ำในเกือบทุกมาตรฐาน โดยเฉพาะคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน ที่อยู่ในขั้นติดลบ 100 เท่า เนื่องจากขาดการทำผลงานวิชาการอย่างรุนแรง ซึ่งที่ผ่านมา มรภ.ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นสถาบันที่ผลิตครู มาเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนสหวิทยาการ ดังนั้นจึงขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาที่มาเรียน มรภ.ก็จะเสียเปรียบมหาวิทยาลัยอื่นๆ

หมายเหตุ เพื่อนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.siamrath.co.th/Education.asp?ReviewID=156140 นะครับ

คุณภัทร์  สังกลม 13/11/2549