ข่าว(7)- สมศ.เผย “ราชภัฏ” ตกมาตรฐาน - คุณภัทร์

  Contact

  สมศ.เผย “ราชภัฏ” ตกมาตรฐาน   

ชื่อเรื่อง สมศ.เผย “ราชภัฏ” ตกมาตรฐาน

แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549

ข้อความ นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)เปิดเผยถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่งทั่วประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินมหาวิทยาลัยของรัฐว่า จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-2548 พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มีปัญหาคุณภาพต่ำในเกือบทุกมาตรฐาน โดยเฉพาะคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน ที่อยู่ในขั้นติดลบ 100 เท่า เนื่องจากขาดการทำผลงานวิชาการอย่างรุนแรง ซึ่งที่ผ่านมา มรภ.ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นสถาบันที่ผลิตครู มาเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนสหวิทยาการ ดังนั้นจึงขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาที่มาเรียน มรภ.ก็จะเสียเปรียบมหาวิทยาลัยอื่นๆ

หมายเหตุ เพื่อนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.siamrath.co.th/Education.asp?ReviewID=156140 นะครับ

คุณภัทร์  สังกลม 13/11/2549

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In คุณภัทร์ สังกลม

Post ID: 59141, Created: , Updated, 2012-02-11 16:20:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #khunnapat

Recent Posts 

Comments (2)

แล้วคุณภัทร์จะเรียนราชภัฏไปทำไม? -อาจารย์กฤษดาครับ
ผมคิดว่าทุกสถาบันเน้นที่จะพัฒนาให้นักศึกษาในสถาบันมีคุณภาพ แน่นอนครับมาตรฐานแต่ละที่ย่อมไม่เท่ากัน สุดท้ายแล้วผมคิดว่าขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเองที่จำเป็นปรับสภาพตามความเป็นจริง และสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับสถาบันการศึกษาอื่นๆที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม