การตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ

กิจกรรมการจัดการความรู้

เรื่อง การตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ

ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อ "การตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ" นั้น เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ คือ สร้างองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และยกมาตรฐานสู่ระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ มาถ่ายทอดความรู้ วิธีดำเนินการ เทคนิคต่าง ๆ ในการพิมพ์หนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ และการพิมพ์หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาไปยังหน่วยงานในต่างประเทศ ทำให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการนำไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป

แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ

จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ครั้งนี้ งานทะเบียนและประมวลผลได้รวบรวมข้อมูล เทคนิค วิธีการ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อจัดทำเอกสารต้นแบบที่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ ได้แก่

1. แนวปฏิบัติในการพิมพ์หนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ

มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

2. พิมพ์หนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ

3. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ตรวจทานความถูกต้อง

4. เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม

5. ส่งออกหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติไปยังหน่วยงานในต่างประเทศ

2. แนวปฏิบัติในการพิมพ์หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาไปยังหน่วยงานใน

ต่างประเทศ

มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รับหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาจากหน่วยงานต่างประเทศ

2. ทำการตรวจสอบข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา

3. พิมพ์หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา

4. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ตรวจทานความถูกต้อง

5. เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม

6. ส่งออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาไปยังหน่วยงานในต่างประเทศ


มาตราฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตาาม file แนบ ==> Flow chart.pdf


กิจกรรม Workshop

ประเด็นความรู้ที่ 1 จดหมายขอตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ

ตาาม file แนบ ==> ประเด็นความรู้ ที่ 1.pdf

ประเด็นความรู้ที่ 2 จดหมายแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษากลับไปยังหน่วยงานในต่างประเทศ

ตาาม file แนบ ==> ประเด็นความรู้ที่ 2.pdf


ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้

...จุดรับลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้...

... พิธีเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้...


...บรรยากาศการอบรม และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม (Workshop) ...


...ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระทึก...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติความเห็น (9)

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีมากเลยค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

เขียนเมื่อ 

มีกรณีนักศึกษาไม่สำเร็จ..จากต่างประเทศมาบ้างไหมคะ

เขียนเมื่อ 

น่าจะนำไปต่อยอดเป็นโครงการอีกค่ะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น จุดไหนดี จุดไหนบกพร่อง จุดไหนที่ต้องแก้ไข เพื่อต้อนรับ AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศของเราอีกด้วยค่ะ ^^

ดีมากเลยค่ะ ได้แนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ระวิสุดา นารี
IP: xxx.158.192.218
เขียนเมื่อ 

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีมากค่ะ ซึ่งได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความชำนาญในการทำหนังสือระหว่างประเทศ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงค่ะ.....

ชุลีพร หิงไธศง
IP: xxx.158.192.218
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจนะคะ เพราะทำให้บุคลากรได้รับความรู้ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และก้าวสู่ความเป็นอาเซียน

เอมอัจฉริยา พีรทัตสุวรรณ
IP: xxx.158.192.218
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่ดีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ในด้านการศึกษาเป็นอย่างดี เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานได้อีกทาง ของการตรวจสอบประวัติของนักศึกษาต่างชาติ

สุจิตรา ประพฤติเป็น
IP: xxx.158.192.218
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากคะ สามารถนำไปใช้ประโยนช์ในการปฏิบัติงานจริงได้ :-)

สนุกดีคะ อยากให้มีโครงการดีีๆแบบนี้อีก