กลุ่มของแมลงผสมเกสร

แมลงผสมเกสรบ้างประเภท บางครั้งก็กลับเป็นศัตรูของผลผลิตทางการเกษตรได้เช่นกัน

แมลงผสมเกสรที่มีอยู่ในโลกนี้ มีอยู่ประมาณ 30,000 ชนิด (กรมอุทธยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ม.ป.ป)

แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ได้ดังนี้

- กลุ่มผึ้ง ได้แก่ ผึ้งหลวง ผึ้งพันธุ์ ผึ้งจิ๋ว (ชันโรง) ผึ้งกัดใบ แมลงภู่ และ ผึ่้งป่า (กลุ่มผึ้งป่า ได้แก่ ผึ้งใหญ่ ผึ้งโพรง ผึ้งหวี่ [มิ้ม] ผึ้งกะโปกงัว)

- กลุ่มกินเนื้อ และน้ำหวาน เช่น ตัวต่อ ตัวแตน ต่อเบียน มด

- กลุ่มแมลงวัน ได้แก่ แมลงวันผึ้ง แมลงวันบ้าน แมลงวันหัวเขียว

- กลุ่มด้วง ได้แก่ ด้วงผลไม้ ด้วงถั่ว ด้วงงวง แมลงนูน

- กลุ่มมวน และเพลี้ยต่างๆ

- กลุ่มผี้เ้สื้อ ได้แก่่ผีเสื้อกลางวัน และผีเสื้อกลางคืน

ในบรรดาแมลงผสมเกสรต่างๆ ช้างต้น ผึ้งจะเป็นแมลงที่ช่างเลือกมากที่สุด ในกรณีที่บริเวณดังกล่าวมีดอกไม้ชนิดเดียวกันจำนวนมาก ผึ้งจะสนใจดอกไม้เพียงชนิดเดียว และจะผึ้งไม่ลงไปหาน้ำหวานซ้ำในดอกเดิมที่เคยมีผึ้งตัวอื่นลงไปแล้ว

แมลงผสมเกสรบ้างประเภท บางครั้งก็กลับเป็นศัตรูของผลผลิตทางการเกษตรได้เช่นกัน เช่น ด้วง มวน เพลี้ย ผี้เสื้อ ฯลฯ ดังนั้น เกษตรกรควรศึกษาพิจารณาว่าจังหวะใดควรจะดำเนินการด้วยวิธีใด จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด..ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปลูกลำไยความเห็น (0)