ประโยชน์ของ QM และ TQM

1. ทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ดี

2. ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

3. ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการผลิตสินค้าที่ผิดพลาด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาของการประกันคุณภาพ ISO 9000ความเห็น (0)