สัปดาห์ที่3 วันที่12/10/2549 ได้เรียนเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น