Profile ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา รหัส 57 ... (มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา)

บันทึกนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม Profile ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา รหัส 57 ในรายวิชา "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางสังคมวิทยา" มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับบล็อก การใช้เครื่องมือสร้างบล็อก รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริง
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับมารยาทในสังคมออนไลน์

ซึ่ง Profile นั้น หมายถึง ชื่อ URL ของ Gotoknow สำหรับนักศึกษาแต่ละคน

ซึ่งหมู่เรียนนี้มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น ๑๔ คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาสังคมวิทยา มมร.ล้านนา

.......................................................................................................

1. รหัส 5720550412001

ชื่อ พระกมลภพ กิตติโสภโณ (สานะ) ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... พระกมลภพ กิตติโสภโณ สานะ
URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/lp_khamonpop/profile

.......................................................................................................

2. รหัส 5720550412002

ชื่อ พระกิตติกานต์ อินทปญโญ (อินต๊ะสุข) ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53171764/profile

.......................................................................................................

4. รหัส 5720550412004

ชื่อ พระนนธภัฏฐ์ สิรินธโร (กิตติคุณานนฐ์) ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... ดอกไม้ในมือมาร
URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/dewanew/profile

.......................................................................................................

5. รหัส 5720550412005

ชื่อ พระมงคล สุมงคโล (วงศ์อ้าย) ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181002/profile

.......................................................................................................

6. รหัส 5720550412006

ชื่อ พระยอแสง ยสินธโร (บุญเทียม) ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... ยอแสง บุญเทียม
URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/yosang/profile

.......................................................................................................

7. รหัส 5720550412007

ชื่อ พระเอกนรินทร์ อาภากโร (อวดดี) ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... เอกนรินทร์ อาภากโร
URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/kalakhondee/profile

.......................................................................................................

11. รหัส 5720550432011

ชื่อ นาย เพ็ง อินทะมีไชย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... คุณ เต๋อ
URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/anattaphengpeace/profile

.......................................................................................................

12. รหัส 5720550432012

ชื่อ นาย วสันต์ วิเชียร ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... วสันต์
URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/vasun-wichien/profile

.......................................................................................................

13. รหัส 5720550432013

ชื่อ นาย สม จะเปา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... นักศึกษา som สม japao
URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/soomhkunyung/profile

.......................................................................................................

14. รหัส 5720550432014

ชื่อ นาย สิงห์คำ อินทะมีไชย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181011/profile

.......................................................................................................

15. รหัส 5720550432015

ชื่อ นาง กัญญาณัฏฐ์ สุริยะวงค์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... ไนติงเกล
URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/sunkun/profile

.......................................................................................................

17. รหัส 5720550432017

ชื่อ นางสาว ธัญญารัตน์ หลวงคำอ้าย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... FORGETMENOT
URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/aoylyoil/profile

.......................................................................................................

19. รหัส 5720550432017

ชื่อ นางสาว สนธยา ดิสสังวร ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... Twilight MBU
URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/sontaya_aw/profile

.......................................................................................................

21. รหัส 5720550432021

ชื่อ นางสาว อรวิญ จอมคำ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181015/profile

.......................................................................................................

สรุปว่า มีนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 14 คน

.......................................................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GS 4204 ... เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางสังคมวิทยาความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

อรวิญ ใช้ เท่าที่มี ค่ะ

เขียนเมื่อ 

thank you so much

อนุโมทนาบุญ ที่ถวายความรู้นะครับ เจริญพร

เขียนเมื่อ 

http://www.gotoknow.org/user/LoveNatureAlways/profile

Useซสิงห์คำ

เขียนเมื่อ 

https://www.gotoknow.org/posts/589709 ลิงค์นี้ค่ะองคุลีมาล ^_^

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ