ความฉลาดรู้ทางอารมณ์ของผู้นำ (Emotionally Intelligent Leadership)

ความฉลาดรู้ทางอารมณ์ของผู้นำควรผสมผสานองค์ประกอบหลักของ 2 สมรรถนะหรือ 4 ด้านของความฉลาดรู้ทางอารมณ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

สมรรถนะที่เกี่ยวกับตนเอง (Personal competence)

  • 1.ด้านความสามารถตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง (Self-awareness)
  • 2.ด้านความสามารถบริหารจัดการตนเอง (Self-management)

สมรรถนะที่เกี่ยวกับสังคมหรือผู้อื่น (Social competence)

  • 3.ความตระหนักรู้ทางสังคม(Social awareness)
  • 4.ความสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์ (Relationship management)

ความฉลาดรู้ทางอารมณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดรูปแบบพื้นฐานของการเป็นผู้นำขึ้น 6 แบบ ได้แก่

1. ผู้นำแบบออกคำสั่ง (The Coercive Leader) - "จงทำตามที่ข้าพเจ้าบอก (Do what I tell you)"

ภาวะผู้นำแบบนี้มีองค์ประกอบของสมรรถนะความฉลาดรู้ทางอารมณ์อยู่ 3 ประการ

- สมรรถนะในการขับเคลื่อนสู่ผลสำเร็จ (Drive to achieve)

- สมรรถนะในการริเริ่ม (Initiative)

- สมรรถนะในการควบคุมตนเอง (Self control)

2. ผู้นำแบบใช้อำนาจ (The Authoritative Leader) หรือ ผู้นำแบบวิสัยทัศน์ (The Visionary Leader) - "มากับข้าพเจ้า (Come with me)"

ภาวะผู้นำแบบนี้มีองค์ประกอบของสมรรถนะความฉลาดรู้ทางอารมณ์อยู่ 3 ประการ

- สมรรถนะด้านความมั่นใจตนเอง (Self-confidence)

- สมรรถนะในการเข้าใจผู้อื่น (Empathy)

- สมรรถนะในการเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง (Change catalyst)

3. ผู้นำแบบส่งเสริมความร่วมมือ (The Affiliative Leader) - "คนต้องมาก่อน (People come first)"

ภาวะผู้นำแบบนี้มีองค์ประกอบของสมรรถนะความฉลาดรู้ทางอารมณ์อยู่ 3 ประการ

- สมรรถนะในการเข้าใจผู้อื่น (Empathy)

- สมรรถนะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น (Building relationship)

- สมรรถนะทางการสื่อสาร (Communication)

4. ผู้นำแบบประชาธิปไตย (The Democratic Leader) - "เราจะทำอะไรกันดี ช่วยกันตัดสินใจ (What shall we do? You decide)"

ภาวะผู้นำแบบนี้มีองค์ประกอบของสมรรถนะความฉลาดรู้ทางอารมณ์อยู่ 3 ประการ

- สมรรถนะด้านความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration)

- สมรรถนะด้านภาวะผู้นำทีมงาน (Team leadership)

- สมรรถนะด้านการสื่อสาร (Communication)

5. ผู้นำแบบที่ยึดตัวเองเป็นมาตรฐาน (Pace-Setting Leader) - "จงทำให้ได้เหมือนกับข้าพเจ้า (Do it like me)"

ภาวะผู้นำแบบนี้มีองค์ประกอบของสมรรถนะความฉลาดรู้ทางอารมณ์อยู่ 3 ประการ

- สมรรถนะในการมีสติรู้ตัว (Conscientiousness)

- สมรรถนะในการขับเคลื่อนสู่ผลสำเร็จ (Drive to achieve)

- สมรรถนะในการริเริ่ม (Initiative)

6. ผู้นำแบบผู้สอนงาน (The Coaching Leader)

ภาวะผู้นำแบบนี้มีองค์ประกอบของสมรรถนะความฉลาดรู้ทางอารมณ์อยู่ 3 ประการ

- สมรรถนะในการเข้าใจผู้อื่น (Empathy)

- สมรรถนะในการพัฒนาผู้อื่น (Developing others)

- สมรรถนะในการตระหนักรู้ตนเอง (Self- awareness)


อ้างอิง: thanakrit.net

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าด้วยเรื่องกลยุทธ์การจัดการความเห็น (0)