นักการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคม

B.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงินต้องเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

ให้คำแนะนำและจัดทำแผนการเงินให้แก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดยอยู่บนพื้นฐานของแนวปฏิบัติและจรรยาบรรณของนักวางแผนการเงิน ผู้ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้อยู่ระหว่างการอบรมและสอบ รวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างกระบวนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของนักวางแผนการเงิน หรือที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งครอบคลุมความผูกพันที่มีต่อสาธารณชน ลูกค้า และนายจ้าง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ที่มา: http://tfpa.or.th/2014/pages.php?page=3-5


สรุป คือ นักการเงินที่ดี ต้องสามารถทำกำไรสูงสุดให้กับองค์กร เป็นนักการเงินที่มีความซื่อสัตย์ และที่สำคัญต้องเป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ทำประโยชน์ให้กับสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน :)ความเห็น (0)