๑๒๘. การวัดและประเมินผล๑๔: การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio assessment)


บันทึก ๑๒๘ การวัดและประเมินผล๑๔: การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio assessment)


การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio assessment)

........สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (๒๕๕๓) ได้อธิบายการประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) แฟ้มสะสมงานเป็นการเก็บรวบรวมชิ้นงานของผู้เรียนเพื่อสะท้อนความก้าวหน้าและความสำเร็จของผู้เรียน เช่น แฟ้มสะสมงานที่แสดงความก้าวหน้าของผู้เรียน ต้องมีผลงานในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของผู้เรียน หากเป็นแฟ้มสะสมงานดีเด่นต้องแสดงผลงานที่สะท้อนความสามารถของผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องแสดงความคิดเห็น หรือเหตุผลที่เลือกผลงานนั้นเก็บไว้ตามวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน แนวทางในการจัดทำแฟ้มสะสมงาน มีดังนี้

แนวทางในการจัดทำแฟ้มสะสมงานมีดังนี้

- กำหนดวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน ว่าต้องการสะท้อนเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความสำเร็จของผู้เรียนในเรื่องใดด้านใด ทั้งนี้ อาจพิจารณาจากตัวชี้วัด / มาตรฐานการเรียนรู้

- วางแผนการจัดทำแฟ้มสะสมงานที่เน้นการจัดทำชิ้นงาน กำหนดเวลาของการจัดทำแฟ้มสะสมงาน และเกณฑ์การประเมิน

- จัดทำแผนแฟ้มสะสมงานและดำเนินการตามแผนที่กำหนด

- ให้ผู้เรียนเก็บรวบรวมชิ้นงาน

- ให้มีการประเมินชิ้นงานเพื่อพัฒนาชิ้นงาน ควรประเมินแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ประเมิน ได้แก่ตนเอง เพื่อน ผู้สอน ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง

- ให้ผู้เรียนคัดเลือกชิ้นงาน ประเมินชิ้นงานตามเงื่อนไขที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันกำหนดเช่น ชิ้นงานที่ยากที่สุด ชิ้นงานที่ชอบที่สุด เป็นต้น โดยดำเนินการเป็นระยะ อาจจะเป็นเดือนละครั้งหรือบทเรียนละครั้งก็ได้

- ให้ผู้เรียนนำชิ้นงานที่คัดเลือกแล้วจัดทำเป็นแฟ้มที่สมบูรณ์ ซึ่งควรประกอบด้วย หน้าปกคำนำ สารบัญ ชิ้นงาน แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

- ผู้เรียนต้องสะท้อนความรู้สึกและความคิดเห็นต่อชิ้นงานหรือแฟ้มสะสมงาน

- สถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรียนแสดงแฟ้มสะสมงานและชิ้นงานเมื่อสิ้นภาคเรียน/ปีการศึกษาตามความเหมาะสม

..........ผู้เขียนหวังว่าเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินแฟ้มสะสมงานที่ได้รวบรวมมานี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช ๒๕๕๑.กรุงเทพฯ : สพฐ.


หมายเลขบันทึก: 589655เขียนเมื่อ 2 พฤษภาคม 2015 08:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 พฤษภาคม 2015 19:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

ขอบคุณค่ะ คุณมนัสดา

ที่เข้ามาอ่านให้กำลังใจค่ะ

ขอบคุณค่ะ คุณ tuknarak

ที่เข้ามาอ่านให้กำลังใจค่ะ

ขอบคุณค่ะ คุณวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

ที่เข้ามาอ่านให้กำลังใจค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี