กิจกรรมสำรวจแหล่งน้ำ water gang


การจัดการเรียนการสอนที่ดีควรเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ สร้างแรงบันดาลใจ ฝึกการคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์เป็น ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม ให้มีการเรียนรู้ที่เกิดการฝึกปฏิบัติจริง

โดยอาจจะอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมด้วย ทำให้เกิดการศึกษา พัฒนา เกิดความรู้ใหม่ ที่ไม่ใช่เขียนไว้ในตำรา ซึ่ง

มีคนค้นพบนานแล้ว นักเรียนมาท่องจำ ก็เป็นการกินแบบต่อของเขา หากเกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยไม่ใช่การคิดใหม่หมด แต่เกิด

จากการสร้างสรรค์ ดัดแปลง ประยุกต์ หรือ พัฒนา ก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ รู้จริง เป็นเรื่องสนุก มากกว่าการเรียนเพื่อการจดจำ

ตัวอย่างกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาศัยหลักการที่กล่าวข้างต้น คือกิจกรรมทำแผนที่น้ำ จากการสำรวจจริง

นักเรียนได้สำรวจ สังเกต แหล่งน้ำในชุมชน เกิดทักษะ การสังเกต การสำรวจ ด้วยตนเอง
ทักษะการสอบถามข้อมูลแหล่งน้ำอื่น ๆ เพิ่มเติม จากชาวบ้านในชุมชน ทักษะการบันทึกข้อมูล


การนำข้อมูลจากการสำรวจ มาสร้างแผนที่น้ำ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดองค์ความรู้ใหม่

บูรณาการการเรียนรู้หลายทักษะแผนที่น้ำบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดสาธารณะความเห็น (0)