ภาพแสดงความหมาย 1

ณฐพงศ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

PLC คือ การร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบุคคลในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานกัน เพื่อพัฒนาและปฏิรูปการทำงานสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ โดยความร่วมมืออาจเพื่อพัฒนาหรือปฏิรูป ที่มีอยู่อย่างหลากหลายวิธีการ แต่ภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือผลความสำเร็จของงาน

การทำงานแบบ PLC จะตรงเป้าหมายเร็วขึ้นหากมีกลวิธีหรือแนวปฏิบัติที่ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สวนทางกัน หรือขัดแย้งกัน เปรียบเช่นภาพการช่วยกันดึงยีราฟไปข้างหน้าและดันท้ายยีราฟไปข้างหน้า ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันคือให้ยีราฟไปข้างหน้าเพื่อหลุดพ้นจากความมืดมิดเพื่อเข้าสู่แสงสว่าง แต่ถ้าบุคคลใดไม่ช่วยกันก็จะทำให้เกิดความล่าช้าในงานมากขึ้น ดังนั้นเราจึงควรมีการตกลงในวิธีการทำงาน และผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำเพื่อกำหนดขอบเขตการทำงานและประสิทธิภาพสูงสุดของงาน

** PLC นั้นจะดีขึ้นได้ จะต้องทำให้เกิดความภูมิใจ พร้อมที่จะแก้ไข และต้องลงมือปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PLCความเห็น (0)