• วันนี้วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 ดิฉันพร้อมด้วยทีมงานกศน.เกาะคา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกศน.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการ ครูอาสาสมัคร และครูศูนย์การเรียนชุมชน โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  • กศน.ตาคลีสนใจการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรบูรณาการวิถีชีวิตหน่วยการเรียนรู้:สะสมหน่วยกิตบ้านทุ่งขาม เนื่องจากกศน.ตาคลีพบปัญหาว่าผู้เรียนไม่อยากมาเรียนเนื่องจากต้องทำมาหากิน แนวทางตามหลักสูตรบูรณาการวิถีชีวิต (ทุ่งขามโมเดล)เป็นแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ จึงได้มาศึกษาแนวคิด พร้อมทั้งเรียนรู้การจัดทำหลักสูตร แผนการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดผลประเมินผล เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่อ.ตาคลีต่อไป
  • นอกจากนั้นได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กศน.ตาคลีได้สนใจการเสนอหนังสือด้วยระบบออนไลน์ ที่กศน.เกาะคาได้ปฏิบัติอยู่ เนื่องจากการเก็บหลักฐานและร่องรอย สามารถตรวจสอบได้ในระบบอิเลคโทรนิคได้เลย ไม่ต้องมาจัดทำเอกสารอีกครั้ง ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และประหยัดงบประมาณในการจัดทำเอกสาร อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ ทำให้การทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แนวคิดนี้กศน.ตาคลีบอกว่าสนใจจะได้นำไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนเองต่อไป

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

10 พฤศจิกายน 2549