ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนของภาคเกษตร

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถส่งผลดีและผลกระทบต่อ ภาคการเกษตร ตั้งแต่ระบบงานของรัฐ ระบบการผลิต ผลผลิต และสินค้าการเกษตรของเอกชนจนถึงเกษตรกรและผู้บริโภค จำเป็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบ และเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการ รายละเอียด ความท้าทาย และโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อรักษาภาคการเกษตรของไทย เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส หรือสร้างโอกาสในการขยายการดำเนินการธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกอื่นของอาเซียนในอนาคต

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินการตามพันธกรณีและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างศักยภาพ การผลิต และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเกษตรกรเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายการเกษตรระหว่างประเทศขึ้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเร่งรัดให้มีความพร้อมของภาคการเกษตรเร็วยิ่งขึ้นจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียนขึ้นจะทำให้ภาคการเกษตรของไทยมีความพร้อมต่อการเข้า สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

แหล่งอ้างอิง : http://moac2aec.moac.go.th/main.php?filename=index

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน apich_iceความเห็น (0)