จุดอ่อนและจุดแข็งเบื้องต้นของประเทศไทยในการเข้าประชาคมอาเซียน

จุดอ่อนและจุดแข็งเบื้องต้นในการเข้าประชาคมอาเซียนของ ประเทศไทย

จุดแข็ง

• เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก

• ที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ

• สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง

• ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง

• แรงงานจำนวนมาก

จุดอ่อน

• แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ

• เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง ประเด็นที่น่าสนใจ

• ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการท่องเที่ยว

• ดำเนินงานตามแผนปรับตัวสู่ AEC ปี 53-54 ได้ 64% สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอาเซียนที่ 53% สะท้อนการเตรียมพร้อมอย่างจริงจัง

ดังนั้นเมื่่อเราทราบถึงข้อดีและข้อเด่นของประเทศแล้วจากการวิเคราะห์เบื้องต้นข้างต้นทำให้เราสามารถพัฒนาในส่วนที่มีดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นและแก้ไขจุดบกพร่องที่ยังเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศของเราในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน starchความเห็น (0)