digital economy และการปรับตัว

Digital economy คงไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีการใช้ Digital economy มานานแล้ว ซึ่งประเทศไทยก็มีการเริ่มใช้บ้างในบางส่วน แต่โดยส่วนใหญ่ประเทศไทยจะใช้ Digital ไปในทางบันเทิงมากกว่า ดังนั้น ณ ที่นี้จะกล่าวถึง

Digital economy ซึ่งคือ "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ และ Creative Economy ที่วางเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับสินค้าและการบริการผ่านทาง"( www.most.go.th)

แนวคิดในการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับยุค Digital Economy แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

1. Digital Commerce ในอดีตมักกล่าวถึง e-commerce แต่ในยุคปัจจุบันตลาดการค้าดิจิตอลได้แตกแขนงไปสู่ mobile-commerce และ Social Commerce ที่ขายของผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ หรือการค้าบนระบบดิจิตอลที่กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจได้รวดเร็ว

2. Digital Transformation คือ การนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจนอกเหนือจากการค้า แต่เป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

3. Digital Consumption คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่มีอยู่เดิม และการใช้เทคโนโลยี Digital มาประยุกต์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำธุรกิจต่างๆ

การปรับตัวของกระผมที่เข้าสู่ Digital economy คือ นอกจากใช้ในทางบันเทิงทั่วไปแล้ว จะศึกษาเรื่อง Digital economy ของไทยให้มากขึ้น หากมีประเด็นไหนที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือการทำงานต่างๆ ก็จะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันก็เช่น การซื้อสินค้าออนไลน์ การชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ การติดตามข่าวสารต่างๆผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระความเห็น (0)