ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทย เป็นภาษาที่สองในโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว ที่ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งด้วยการเล่นพื้นบ้านประกอบคำถาม

<table cellspacing="0" cellpadding="0">

</table> </span></span> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> ชื่อการศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทย

</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> เป็นภาษาที่สองในโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว ที่ได้รับการจัด </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> ประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งด้วยการเล่นพื้นบ้านประกอบคำถาม </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> ชื่อผู้รายงาน นางหัสหนะสะแตยี </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> ตำแหน่งครูชำนาญการ </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> หน่วยงาน โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> ปีที่ศึกษา 2557 </p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> บทคัดย่อ </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; -ms-text-justify: inter-cluster;"> การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งด้วยการเล่นพื้นบ้านประกอบคำถาม </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; -ms-text-justify: inter-cluster;"> กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยอายุ 4 - 5 ปี ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองกำลังเตรียมความพร้อมอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2557ของโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ซึ่งมี 1 ห้องเรียน จำนวน 13 คน กำหนดเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)แบบแผนการศึกษาเป็นแบบ One Group Pretest – Posttest Design เด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลองสอนโดยให้ได้รับประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งด้วยการเล่นพื้นบ้านใต้ประกอบคำถาม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ( t-test) </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> ผลการศึกษาพบว่า </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; -ms-text-justify: inter-cluster; tab-stops: 32.0pt 40.0pt;"> เด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาวหลังได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งด้วยการเล่นพื้นบ้านประกอบคำถาม มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งด้วยการเล่นพื้นบ้านประกอบคำถามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลการจัดประสบการณ์การเล่นพื้นบ้านที่มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองความเห็น (0)