การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้

ขั้นที่ 2 โจทย์ต้องการทราบอะไร

ขั้นที่ 3 แก้ปัญหาอย่างไร

ขั้นที่ 4 การแสดงวิธีทำและหาคำตอบ

ขั้นที่ 5 การตรวจคำตอบ