สติสัมปชัญญะ  คือ  การรู้ตัวและระลึกได้ว่าตนเองทำอะไร

หิริโอตัปปะ  คือ  ความเกรงกลัวและความละอายต่อการทำบาป