การจัดทำแผนการสอนรายวิชากราฟิกและการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน  ทำให้มีการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบและเป็นเครื่องมือที่จะช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร แผนการสอนแต่ละแผนเน้นกระบวนการให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และประเมินผลด้วยตนเอง  ทุกแผนระบุสารสำคัญ  จุดประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหาสาระ  กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล  สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนได้เสนอขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน มีการทดสอบหลังเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบความก้าวหน้า ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ครูและนักเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ของหลักสูตรต่อไป