คำรับรองของสถานศึกษา

ระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1

1.  นักเรียนทุกคนต้องอ่าน และเขียน ก. ถึง ฮ. ได้

2. นักเรียนทุกคนต้องอ่านเขียนเลข 1 ถึง 100 ได้