กิจกรรมการจัดค่ายดาราศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกผู้เรียนได้เรียนรู้ดวงดาวบนท้องฟ้าจากสภาพจริง คือใช้สื่อที่เป็นธรรมชาติ