ข่าวปัญหาการศึกษา(6) สำรวจคุณภาพนักเรียนชั้นม.3ทั่วประเทศ - อาทิตยา

อาทิตยา
เด็กจังหวัดไหน"เก่ง-อ่อน"ภาษาอังกฤษกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2544 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ

---ที่มา---

http://www.rakbankerd.com/01_jam/thaiinfor/country_info/index.html?topic_id=1958&db_file

--รายละเอียด--

                สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ(เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2544 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งประเทศมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนรวม 40 คะแนน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.58 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.18 โดยนักเรียนมีค่าเฉลี่ยด้านภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 38.95 ซึ่งมีค่าค่อนข้างต่ำ

                 เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับสังกัด พบว่ามีจำนวน 5 สังกัด ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบัน สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน โดยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 27.44 คิดเป็นร้อยละ 68.61 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.49 ส่วนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดเท่ากับ 10.00 คิดเป็นร้อยละ 25.00 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00

                     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับเขตการศึกษา พบว่ามีจำนวน 5 เขตการศึกษา ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ โดยกรุงเทพมหานครมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 18.79 คิดเป็นร้อยละ 46.97 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.79 โดยที่เขตการศึกษา 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำที่สุดเท่ากับ 14.60 คิดเป็นร้อยละ 36.49 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.60

                    ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับจังหวัด พบว่ามีจำนวน 30 จังหวัด ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ โดยจังหวัดกรุงเทพมหานครมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 18.79 คิดเป็นร้อยละ 46.97 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.79 ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดเท่ากับ 13.15 คิดเป็นร้อยละ 32.88 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.17

                  ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการประเมินในปีการศึกษา 2540, 2543 และ 2544 พบว่าในปีการศึกษา 2544 ในวิชาภาษาอังกฤษมีแนวโน้มค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาทิตยา

คำสำคัญ (Tags)#artitaya#h.

หมายเลขบันทึก: 58574, เขียน: 11 Nov 2006 @ 00:55 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)