English Camp for ASEAN

ส่งเสริมอนาคตของชาติสู้อาเซียน

เช้านี้กับค่าย English Camp for ASEAN โดยจะแบ่งเป็น 2 รุ่น
รุ่นระดับประถมศึกษา และรุ่นมัธยมศึกษา ......

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะทุกวันนี้ภาษาอังกฤษจำเป็นอย่างมากที่เด็กเยาวชนจะเรียนรู้

เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่อาเซียนนั้นนะ ****กิจกรรมก็จะเป็นการฝึกพูด อ่าน เขียน และเสริมทักษะในการมีความกล้าแสดงออกที่จะมาโชว์ กิจกรรมนี้จัดทั้งวัน เด็ก ๆ มีความสนุกสนาน ซึ่งโรงเรียนบ้านโป่งน้อยได้จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)