"TOYOTA DREAM CAR Art Contest 2015"​

โตโยต้า ชวนเด็กๆ วาดภาพระบายสี รถยนต์ในฝัน "TOYOTA DREAM CAR Art Contest 2015"

นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและฝึกเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำผลงานของตัวเอง

.......เด็ก ๆ มีความสุขและมีรอยยิ้มเวลาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)