บทคัดย่อ นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

ชื่อผลงาน การสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบ VDO CLIP ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ด้วยโปรแกรม Movie Maker ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้นำเสนอผลงาน นางรชนก ส่องแสง

โรงเรียน/หน่วยงาน อนุบาลลุมพุก (วันครู 2503)

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

บทคัดย่อ

การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเป็นอย่างมาก คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนผูกผันกับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่ทำให้ การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางโทรศัพท์มือถือเป็นเทคโนโลยีที่มิได้มีไว้เพื่อติดต่อสื่อสารเพียงอย่างเดียว แต่พัฒนาไปมากสามารถใช้ได้ทั้งการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ดูโทรทัศน์ ฟังเพลงและเล่นอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ถ้านักเรียนที่ใช้โทรศัพท์ทำกิจกรรมเหล่านี้มากเกินไป จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ จึงเป็นช่องทางที่ครูควรใช้โอกาสตรงนี้ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์ทำกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้กับตนเองและสามารถออนไลน์ผลงานสู่สังคม Social Media ครูจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ICT เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามสาระการเรียนรู้ที่ 3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นการเรียนรู้ที่เป็นไปตามธรรมชาติตรงตามความต้องการของผู้เรียน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย สามารถพัฒนาทักษะตามศักยภาพด้าน ICT ของผู้เรียนได้ จึงได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบ VDO CLIP ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ตามกระบวนการเทคโนโลยี 7 ขั้นตอนตามสาระการเรียนรู้ที่ 2.1 การออกแบบเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยหลักการและแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุ่มของเคิร์ท เลวินและงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นักเรียนได้รับการพัฒนาผลงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างและเผยแพร่สื่อที่เอื้อประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ให้กับตนเองและผู้อื่น สามารถออนไลน์ผลงานสู่สังคม Social Media ได้เป็นรูปธรรม และนำความรู้ที่ได้จากการคิดค้นมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ มีทักษะกระบวนการกลุ่มและรู้จักการแก้ปัญหาการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวิดีโอของโทรศัพท์มือถือ การตัดต่อภาพยนตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชิ้นงานเป็นเชิงประจักษ์ผ่านสื่อออนไลน์และได้รับการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551ครบกำหนดทุกประการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานดีเด่นความเห็น (0)