การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีของรถของส่วนราชการรถที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2527
มาตรา 9 ได้แก่
(1) รถดับเพลิง
(2) รถพยาบาล
(3) รถของส่วนราชการองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐองค์การมหาชน และหน่วยงานอื่น
ของรัฐตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เฉพาะรถที่มิได้ใช้ในทางการค้า
หรือหากำไร (แก้ไขตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556)
(4) รถบดถนนของรัฐวิสาหกิจ
(5) รถแทรกเตอร์ของรัฐวิสาหกิจ
(6) รถของสภากาชาดไทย
(7) รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือทบวง
การชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทย
(8) รถใช้งานเกษตรกรรมตามลักษณะและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556 ได้กำหนดว่า "บรรดาค่าธรรมเนียม
และภาษีประจำปีของรถของหน่วยงานตามมาตรา 9 (3) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
ที่ค้างชำระไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันระงับไป" อีกด้วย
การประกาศใช้พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556 นั้น เนื่องจากปัจจุบันได้มี
การปรับปรุงการบริหารราชการ ทำให้มีหน่วยงานของรัฐรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานทางราชการที่มีอยู่เดิม อีกทั้งหน่วยงานของทางราชการเดิมบางหน่วยได้มีการ
ปรับเปลี่ยนฐานะ หรือรูปแบบการดำเนินการใหม่ อันมีผลทำให้หน่วยงานนั้น ๆ มิได้มีฐานะ
เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยง่านตามที่กฎหมายกำหนดให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
และภาษีประจำปี อย่างไรก็ดี เนื่องจากหน่วยงานที่เกิดขึ้นหรือปรับเปลี่ยนใหม่นั้น ให้มี
ฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เพื่อให้รถ
ของหน่วยงานดังกล่าวได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปี จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

อ้างอิง : 1. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2527
2. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556)

หมายเลขบันทึก: 585409เขียนเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2015 10:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2015 10:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี