Scout Camp CAA... (ภาคเรียนที่ 2/2557)

กิจกรรมเข้าค่าย พักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม ประจำปีการศึกษา 2557

เป็นกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดค่ายพักแรมที่สนามของโรงเรียน ซึ่งในทุกๆปีที่ผ่านมาก็จะมีการเข่าค่าย-พักแรมนอกสถานที่ซึ่งค่อนข้างมีอุปสรรคมาก ในการเข้าค่าย-พักแรม ในโรงเรียนทำให้ง่ายต่อการดูแลควบคุม และสะดวกกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย

ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการดำรงชีวิตด้วยตนเอง เช่นการสร้างที่พักและการหาฟืน ทำอาหาร ซึ่งเป็นการฝึกในการรับผิดชอบตนเองให้มีความรับผิดชอบ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสุภกิณห์ สิทธิยศ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)