สวัสดีครับ ผมชื่อนายนพดล สินพิศุทธิ์ ชื่อเล่น ต้น รหัส 4641440028 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ม.รภ.สวนสุนันทา