กิจกรรม “คืนวัฒนธรรม สืบสานประเพณี CAA”

กิจกรรม "คืนวัฒนธรรม สืบสานประเพณี CAA" ถือเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมได้ให้การสนับสนุนเป็นประจำทุกปี ซึ่งกินกรรมนี้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีไทย และเอกลักษณ์ความโดดเด่นของแต่ละชนเผ่า

ที่โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม เป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายของผู้เรียนและคณะครู และที่โรงเรียนก็มีการเข้ากลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมและสืบสานประเพณีของตนเองมีการนำมาเผยแพร่ การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มของตนเอง

การแสดงของกลุ่มเยาวชน " ม้ง "

การแสดงของกลุ่มเยาวชน " ม้ง "

การแสดงของกลุ่มเยาวชน " กะเหรี่ยง "

การแสดงของกลุ่มเยาวชน "คนเมือง"

กิจกรรมนี้จะจัดในเวลากลางคืน เหตุที่จัดในกลางคืนได้ก็เพราะที่นี้เป็นโรงเรียนประจำ มีหอพักในโรงเรียน

นอกจากนี้ยังมีการขายอาหาร ทั้งจากคณะครูที่รวมกลุ่มกันทำและ นักเรียนที่รวมกลุ่มกันลงมือทำอาหารกันเอง

กิจกรรมนี้ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมคิดว่าในทุก ๆ โรงเรียนควรมีการสนับสนุนกิจกรรมในทิศทางนี้ให้มาก ๆ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสุภกิณห์ สิทธิยศ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)