โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับบุคลากร กศน. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

มานิดา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สำนักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับบุคลากร กศน. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมี นางสุธิดา บุญประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ และผู้เข้าอบรม จำนวน ๘๓ คน ระหว่างวันที่ ๓-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร

นายธฤติประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับบุคลากร กศน. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา ครูและบุคลากร พัฒนานักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการโครงการฯ และพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้สามารถทำหน้าที่เผยแพร่กิจกรรมกาชาด ยุวกาชาด สู่นักศึกษาและเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้มาตรฐานของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อกิจการกาชาด ยุวกาชาด สามารถนำเทคนิควิธีการกระบวนการไปดำเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษาและเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผอ. กศน. จ. มุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ ได้แก่ ครู กศน. อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอคำชะอี อำเภอดอนตาล อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดงหลวง อำเภอหว้านใหญ่ และวิทยากร รวมทั้งสิ้น ๘๓ คน โดยผู้อบรมมีความรู้ความสามารถ ทักษะความชำนาญในการเป็นวิทยากร นำเทคนิคการจัดอบรมนักศึกษาและอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานเข้าไปบูรณาการกับงานในความรับผิดชอบและเผยแพร่กิจกรรมกาชาดต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Khunnai-aความเห็น (0)