ตัดสินใจอย่างฉลาด 1


หน้าที่อย่างหนึ่งของผู้บริหารคือ การตัดสินใจ การตัดสินใจทางกลยุทธ์มีความเสี่ยง เราจึงหวังว่า ผู้บริหารระดับสูงสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทที่เผชิญ

ตัดสินใจอย่างฉลาด 1

The Art of Decision Making 1

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

23 มกราคม 2558

บทความเรื่อง ตัดสินใจอย่างฉลาด (The Art of Decision Making) ตอนที่ 1 นี้ นำมาจากบทความเรื่อง Deciding How to Decide: A tool kit for executives making high-risk strategy base ประพันธ์โดย Hugh Courtney, Dan Lovallo, และ Carmina Clarke ตีพิมพ์ในวารสาร Harvard Business Review: November 2013

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint สามารถ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/decision-making-1-31241056

หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

 • หน้าที่อย่างหนึ่งของผู้บริหารคือ การตัดสินใจ
 • การตัดสินใจทางกลยุทธ์มีความเสี่ยง เราจึงหวังว่า ผู้บริหารระดับสูงสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทที่เผชิญ

เครื่องมือพื้นฐาน

 • บริษัทส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์ เช่น discounted cash flow analysis หรือ simple quantitative scenario testing ซึ่งไม่ควรใช้ในบริบทที่ซับซ้อนและไม่แน่นอน
 • เครื่องมือพื้นฐาน ใช้ได้ดีในเหตุการณ์ที่เป็นปกติและมีสารสนเทศที่น่าเชื่อถือได้ แต่อาจใช้ไม่ได้ผลในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการทำรูปแบบธุรกิจใหม่

แนวทางที่ชัดเจน

 • ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ ไม่ใช่การขาดเครื่องมือวิเคราะห์ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เช่น case-based decision analysis, qualitative scenario analysis, และ information markets
 • แต่ขาดแนวทางที่ชัดเจน ในการนำเครื่องมือมาใช้ให้ถูกกับสถานการณ์

การเลือกใช้เครื่องมือ

 • รูปแบบการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องในการตัดสินใจ มี 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ คุณรู้ตัวแปรที่ทำให้ประสบผลสำเร็จหรือไม่ คุณสามารถทำนายผลที่จะเกิดขึ้นได้ดีเพียงใด และ คุณมีวิธีการอย่างไรในรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ประพันธ์แนะนำให้ใช้ case-based decision analysis และ qualitative scénario analyses ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

การพัฒนาในการตัดสินใจ ขึ้นกับ 2 คำถามสำคัญ :

 • อะไรทำให้เราประสบผลสำเร็จ (Do I know what it will take to succeed?) หมายถึง รู้สาเหตุ คือ ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ และสภาพเศรษฐกิจ
 • เราสามารถพยากรณ์ผลได้ดีเพียงใด (Can I predict the range of possible outcomes?) ในการเลือกใช้เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ ขึ้นกับการคาดการณ์ความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการตัดสินใจไปแล้วด้วย

เครื่องมือที่ช่วยการตัดสินใจ

 • 1.Conventional Capital Budgeting Tools
 • 2.Quantitative Multiple Scenario Tools
 • 3.Qualitative Scenario Analysis
 • 4.Case-based Decision Analysis
 • 5.Information Aggregation Tools

1. เครื่องมือด้านงบประมาณ

 • ใช้ในการประมาณการลงทุนว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ เช่น discounted cash flow, expected rate of return, และ net present value models

2.เครื่องมือจำลองสภาพการณ์ต่าง ๆ ด้านปริมาณ

 • เป็นเครื่องมือใช้วิเคราะห์เหตุการณ์ความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ สถิติ เหตุการณ์จำลอง เพื่อดูความเสี่ยงและผลตอบแทน เช่น
 • Monte Carlo methods คำนวณจากการสุ่มตัวอย่าง
 • Decision analysis ใช้ความน่าจะเป็นและเหตุการณ์จำลอง เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
 • Real options เป็นทางเลือกด้านการเงินที่เป็นจริง ด้านต้นทุนและกำไร ภายใต้ความไม่แน่นอน

3.การวิเคราะห์สถานการณ์จำลองด้านคุณภาพ

 • เครื่องมือนี้เป็นชุดของการพัฒนา เรื่องวิวัฒนาการความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้านคุณภาพ เทคนิคนี้จะไม่บอกถึงความแน่นอนของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเหมาะสมที่จะใช้กับสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน

4.การวิเคราะห์เป็นรายกรณี

 • เครื่องมือนี้เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศจากประสบการณ์ตัวอย่างในอดีต ของสิ่งประเภทเดียวกันอย่างเป็นระบบ โดยทั่วไป ความเหมือนกันและการตัดสินใจในอดีต จะมีน้ำหนักในการเลือกหนทางที่ดีที่สุด

5.เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมสารสนเทศ

 • เป็นเครื่องมือรวบรวมสารสนเทศจากหลายแหล่ง คือ
 • แนวทางทั่วไป เช่น จากผู้เชี่ยวชาญ การตอบสนอง ความเป็นไปได้ การตัดสินใจที่เป็นเอกฉันท์
 • การทำนายตลาด เพื่อรวบรวมความต้องการของฝูงชน
 • การทำผลสำรวจ ในกลุ่มที่มีความหลากหลาย
 • การถามเป็นรายบุคคล เพื่อจัดลำดับการตัดสินใจ แล้วใช้วิธีการทางสถิติในการทำนายผล

วิธีเลือกเครื่องมือที่ถูกต้อง

 • Situation 1: You understand your causal model and can predict the outcome of your decision with reasonable certainty.
 • Situation 2: You understand your causal model and can predict a range of possible outcomes, along with probabilities for those outcomes.
 • Situation 3: You understand your causal model but cannot predict outcomes.
 • Situation 4: You don't understand your causal model, but you can still predict a range of outcomes.
 • Situation 5: You don't understand your causal model, and you can't predict a range of outcomes.

สถานการณ์ที่ 1: รู้เรื่องของเราดี และสามารถทำนายผลที่จะเกิดได้ค่อนข้างแน่นอน

 • ตัวอย่างการเปิดร้านสาขาใหม่ ที่เรามีสารสนเทศครบถ้วน ไม่ว่าสถานที่ การจราจร ค่าที่ดิน ฯลฯ ทำให้สามารถทำนายรายได้ที่จะเกิดค่อนข้างแน่นอน
 • เครื่องมือที่ใช้: ใช้เครื่องมือด้านการงบประมาณปกติ เช่น discounted cash flow และ expected rate of return

สถานการณ์ที่ 2: รู้เรื่องของเราดี สามารถคาดเดาผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระดับหนึ่ง

 • เช่น การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่รู้วิธีการผลิตและต้นทุน แต่ไม่รู้ชัดเรื่องความต้องการของสินค้า ยอดขาย เพียงแค่คาดเดาระยะช่วงของยอดขายได้ ดังนั้นการทำเป็นโครงการนำร่องก่อน จะทำให้มีสารสนเทศมากขึ้นเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่เสี่ยงกับการเปิดตัวอย่างเต็มโครงการ
 • เครื่องมือที่ใช้: เครื่องมือจำลองสภาพการณ์ต่าง ๆ ด้านปริมาณ เช่น Monte Carlo simulations, decision analysis, และ real options valuation

สถานการณ์ที่ 3: รู้เรื่องของเราดี แต่ไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้

 • เช่น การเปิดตัวในตลาดใหม่ เรารู้เรื่องต้นทุน วิธีสร้างผลกำไร แต่ไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ว่าจะออกมาเป็นเช่นไร คู่แข่งขันใหม่เป็นอย่างไร ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งมอบ รวมถึงการจ้างและฝึกอบรมบุคลากร
 • เครื่องมือที่ใช้ : การวิเคราะห์สถานการณ์จำลองด้านคุณภาพ ประกอบกับการวิเคราะห์เป็นรายกรณี

สถานการณ์ที่ 4: เรายังไม่แน่ชัดในตนเอง แต่พอคาดการณ์ผลลัพธ์ได้

 • เช่น การทำธุรกิจใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมและไม่เคยทำมาก่อน แต่มีสารสนเทศที่มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์เป็นไปตามที่คาดหมาย โดยอาศัยความสำเร็จของผู้ที่เคยทำมาก่อนเป็นแนวทาง
 • เครื่องมือที่ใช้: การวิเคราะห์เป็นรายกรณี

สถานการณ์ที่ 5: เราไม่รู้เรื่องของเราดี และไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้เลย

 • เช่น ผลกระทบด้านสังคมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ด้านลบ การออกกฏหมายใหม่ที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่
 • เครื่องมือที่ใช้: การวิเคราะห์เป็นรายกรณี

Executives need to answer three questions:

1.Do I know what it will take to succeed?

2.Can I predict the range of possible outcomes?

3.Do I need to aggregate information?

วิธีการรวบรวมสารสนเทศ

 • เป็นแนวทางใหม่ ที่ใช้รวบรวมสารสนเทศด้านการตลาดที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย เพื่อดักจับความคิดของฝูงชน เช่น การทำนายเศรษฐกิจในปีหน้า หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับการสนองตอบได้ดีเพียงใด
 • วิธีนี้มีข้อจำกัดอยู่ 2 ประการ คือ
 • ประการแรก สารสนเทศการตลาดมีหลายอย่าง ผู้บริหารต้องเฉพาะเจาะจงว่าต้องการทราบในเรื่องใด (จากตัวอย่างสถานการณ์ที่ 2 และ 4)
 • ประการที่สอง การสำรวจตลาด อาจทำให้ความลับรั่วไหล

ปัจจัยที่ทำให้เรื่องราวซับซ้อน

 • ผู้บริหารไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้
 • การมีอคติ
 • มีการเมืองในองค์กร
 • คนตัดสินใจ ใช้เครื่องมือเพียงตัวเดียว
 • ตัดสินใจช้าเกินควร

สรุป ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักตัดสินใจที่ดี

 • เริ่มจากทำความรู้จักกับเครื่องมือต่าง ๆ
 • เรียนรู้เครื่องมือจำลองสถานการณ์ เช่น Monte Carlo simulations, decision analysis, และ real options valuation
 • อบรมเรื่องการจำลองสถานการณ์เพิ่มเติม
 • ติดตามข่าวสารการตลาด
 • ใช้ประวัติศาสตร์การตัดสินใจในเรื่องเดียวกันเป็นแบบ
 • สุดท้าย ทำการตัดสินใจ โดยมีวิธีการที่ดีเป็นนิสัย

*************************

หมายเลขบันทึก: 584411เขียนเมื่อ 23 มกราคม 2015 07:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มกราคม 2015 07:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี